Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NoHaCa B.V.

d.d. 13-10-2022

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasbaarheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kosten in geval van intrekking

Artikel 8 – Uitsluitingsrecht

Artikel 9 – De prijs

Artikel 10 – Overeenstemming en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

Voor de middelen van deze voorwaarden:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument van zijn herroepingsrecht kan profiteren;
 2. “consument”: de natuurlijke persoon die niet optreedt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand met de ondernemer aangaat;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie; een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of aankoopverplichting over de tijd is gespreid;
 5. Duurzaam gegevensmedium : alle middelen die de consument of ondernemer in staat stellen om informatie diehem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. “herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om zich binnen de afkoelingsperiode af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier voor intrekking: het modelformulier voor intrekking dat ter beschikking wordt gesteld van de ondernemer dat een consument kan invullen indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. “overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem voor de verkoop op afstand van door de exploitant georganiseerde producten en/of diensten slechts tot de sluiting van de overeenkomst wordt gebruikt;
 10. Technologie voor communicatie op afstand: middelen die kunnen worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat de consument en de ondernemer elkaar tegelijkertijd in dezelfde ruimte ontmoeten.
 11. Algemene voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

NoHaCa B.V.

Jan Lievensstraat 49, 2316 AP Leiden

Telefoonnummer: +316-20588772 (beschikbaar ma-vr vanaf 09.00 –  tot 17.00 uur)

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 78280362

BTW-identificatienummer: NL861329508B01

 

Artikel 3 – Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden ter beschikking van de consument gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóór de overeenkomst op afstand aangegeven dat de algemene voorwaarden voor de handelaar kunnen worden geïdentificeerd en dat zij zo spoedig mogelijk op verzoek van de consument kosteloos worden verzonden.
 3. In afwijking van de vorige alinea en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking van de consument worden gesteld, zodat deze door de consument op een eenvoudige wijze op een duurzaam gegevensmedium kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt vóór de overeenkomst op afstand aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden meegedeeld en dat zij op verzoek van de consument kosteloos of anderszins kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn de tweede en de derde alinea mutedly van toepassing en in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument altijd vertrouwen op de toepasselijke bepaling die hem het meest gunstig is.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of vernietigd, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor de rest van kracht en zal de betrokken bepaling onverwijld worden vervangen door een bepaling die het toepassingsgebied van het origineel zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet onder deze algemene voorwaarden vallen, moeten “in de geest” van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meer voorwaarden van onze algemene voorwaarden moeten worden uitgelegd ‘in de geest’ van deze voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is onderworpen, wordt dit expliciet vermeld in de aanbieding.
 2. Het aanbod is niet bindend. De ondernemer heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer afbeeldingen gebruikt, zijn ze een echte weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of duidelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties details in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen reden zijn voor schade of beëindiging van het contract.
 5. Afbeeldingen bij de producten zijn een echte weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de getoonde kleuren precies overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die verband houden met de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft met name:

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt, behoudens lid 4, gesloten op het tijdstip waarop de consument het aanbod aanvaardt en de daaraan gestelde voorwaarden nakomen.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de exploitant onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst beëindigen.
 3. Als de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige webomgeving te garanderen. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de exploitant daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals aan al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoorde overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij het recht een bevel of verzoek te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te stellen.
 5. De ondernemer verstrekt de consument de volgende informatie in het geval van het product of de dienst die aan de consument wordt geleverd, schriftelijk of op zodanige wijze dat het door de consument op een toegankelijke wijze op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument terecht kan met klachten;

b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan intrekken of een duidelijke kennisgeving betreffende de uitsluiting van het herroepingsrecht;

c) informatie over garanties en bestaande diensten na aankoop;

d) de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde informatie, tenzij de ondernemer deze informatie reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst aan de consument heeft verstrekt;

e) de voorwaarden voor beëindiging van het contract indien het contract langer dan één jaar bedraagt of voor onbepaalde tijd is verstreken.

 1. In het geval van een dure transactie is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.
 2. Elke overeenkomst wordt gesloten onder de voorwaarden voor de opschortende beschikbaarheid van de betrokken producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen zonder opgave van redenen voor 14 dagen. Deze bedenktijd vindt plaats op de dag volgende op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger die aan de handelaar is bekendgemaakt.
 2. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken in die mate in de mate die nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij zijn herroepingsrecht opeengaat, zal hij het product aan de handelaar teruggeven overeenkomstig de redelijke en duidelijke instructies van de handelaar, met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking.
 3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer bekend te maken. De consument moet de informatie bekend maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant het product binnen 14 dagen retourneren. De consument moet aantonen dat de geleverde artikelen tijdig zijn geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant aan het einde van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet heeft aangegeven dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de handelaar heeft teruggegeven, is de aankoop een feit.

In het geval van het verrichten van diensten:

 1. In het geval van het verrichten van diensten kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende ten minste 14 dagen, te beginnen op de dag van de tot aanneming van de overeenkomst, zonder opgave van redenen opzeggen.
 2. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht zal de consument ingaan op de redelijke en duidelijke instructies die de handelaar op het tijdstip van de aanbieding en/of uiterlijk op het tijdstip van levering heeft gegeven.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van intrekking

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden de kosten van het rendement ten hoogste gedragen.
 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal de handelaar dit bedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na de opname, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product al is teruggeplaatst door de online retailer of dat er een overtuigend bewijs van volledige retour kan worden ingediend. Terugbetaling zal worden gedaan met behulp van dezelfde betaalmethode die door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode.
 3. In geval van schade aan het product door onzorgvuldig handelen door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor elke afschrijving van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor afschrijving van het product als niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht door de handelaar is verstrekt, dit moet gebeuren vóór het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – Uitsluitingsrecht

 1. De handelaar kan het herroepingsrecht van de consument voor producten als omschreven in de leden 2 en 3 uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen van toepassing indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, ten minste op tijd voor de sluiting van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:

a) die door de ondernemer overeenkomstig de specificaties van de consument zijn vastgesteld;

 1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die niet door hun aard kunnen worden teruggegeven;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs verband houdt met schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

 1. voor individuele kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument het zegel heeft verbroken.

 1. voor hygiënische producten waarvan de consument het zegel heeft verbroken.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:

a) op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode accommodatie, vervoer, horeca of vrijetijdsactiviteiten uit te voeren;

b) waarvan de levering begon met uitdrukkelijke toestemming van de consument voordat de bedenktijd is verstreken;

 1. op weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. Tijdens de geldigheidsduur die in de aanbieding wordt vermeld, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de handelaar geen invloed op heeft, met variabele prijzen. Deze verbintenis tot schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als deze het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van het contract zijn alleen toegestaan als de handelaar hierover heeft onderhandeld en:

a) deze het gevolg zijn van wetgeving of bepalingen; Of

b) de consument de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te beëindigen vanaf de dag waarop de prijsverhoging van kracht wordt.

 1. De prijzen die in de levering van producten of diensten worden vermeld, zijn inclusief BTW.
 2. Alle prijzen staan onder druk – en typefouten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van druk en typefouten. In geval van drukwerk en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de verkeerde prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Overeenstemming en garantie

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties in het aanbod, de redelijke eisen van de soliditeit en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de datum van sluiting van de overeenkomst bestaan. Indien overeengekomen, zorgt de ondernemer er ook voor dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument in het kader van de overeenkomst aan de handelaar kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd behandelde producten moeten binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de handelaar worden gemeld. De teruggave van de producten moet worden geretourneerd in de originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantieperiode van de fabrikant komt overeen met de garantieperiode van de fabrikant. De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorg besteden aan het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van verzoeken om diensten.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument aan de onderneming heeft kenbaar gemaakt.
 3. Onder voorbehoud van de in lid 4 van dit artikel bedoelde informatie voert de onderneming met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen, aanvaarde bestellingen uit, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Als de levering vertraagd is, of als een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling een bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst koste wat kost te beëindigen. De consument heeft geen recht op compensatie.
 4. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan dergelijke termijnen. Het overschrijden van een termijn geeft de consument geen recht op compensatie.
 5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 3 van dit artikel betaalt de handelaar het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontbinding, terug.
 6. Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk op het moment van levering wordt op een duidelijke en begrijpelijke manier gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. In het geval van vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventueel rendement zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van schade en/of verdwijning van producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering aan de consument of een vooraf benoemde en openbaar gemaakte vertegenwoordiger aan de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument kan te allen tijde een overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen die bestemd is voor de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, met voorbehoud van de overeengekomen kennisgevingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan te allen tijde tegen het einde van de vastgestelde periode een overeenkomst voor bepaalde tijd beëindigen die bestemd is voor de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, met voorbehoud van de daartoe overeengekomen beëindigingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan:

Extensie

 1. Een overeenkomst die is gesloten voor een bepaalde periode die betrekking heeft op de regelmatige levering van producten (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, mag gedurende een bepaalde periode niet stilzwijgend worden verlengd of verlengd.
 2. In afwijking van het vorige lid kan een contract voor bepaalde tijd dat bedoeld is om de regelmatige levering van dagelijkse nieuws-, week- en tijdschriftentijdschriften te dekken, stilzwijgend worden verlengd met een periode van ten hoogste drie maanden indien de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd die beperkt is tot de regelmatige levering van producten of diensten, mag slechts voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde mag eindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst wordt verlengd tot de reguliere, maar minder dan eenmaal per maand , levering van dagelijkse, nieuws en wekelijkse tijdschriften en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met een beperkte looptijd tot de reguliere levering van dagelijkse, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of introductielidmaatschap) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na de proefperiode of introductieperiode.

Duur

 1. Indien een overeenkomst een looptijd van meer dan één jaar heeft, kan de consument de overeenkomst na één jaar te allen tijde beëindigen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij redelijkheid en billijkheid zich vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten tegen opzegging.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover anders overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het verstrijken van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In het geval van een overeenkomst tot dienstverlening wordt deze termijn 31 jaar nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden onverwijld aan de handelaar te melden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens.
 3. In geval van wanbetaling door de consument heeft de handelaar het recht om, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, de redelijke kosten in rekening te brengen die eerder aan de consument zijn bekendgemaakt.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende gepubliceerde klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden volledig en duidelijk worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft vastgesteld.
 3. Klachten die bij de ondernemer worden ingediend, worden binnen 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een te verwachten langere verwerkingstijd vereist, antwoordt de handelaar binnen de periode van 14 dagen met een ontvangstbrief en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerde reactie kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat openstaat voor de geschillenbeslechting.
 5. In het geval van klachten moet een consument zich eerst tot de ondernemer wenden, het is ook mogelijk om klachten te registreren via het Europese ODR-platform(http://ec.europa.eu/odr). ).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door de ondernemer gerechtvaardigd wordt, zal de ondernemer de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, zijn slechts onderworpen aan het Nederlandse recht. Zelfs als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Verdrag van Wenen inzake aankoop is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende voorwaarden

 1. Klanten mogen de producten die deel uitmaken van hun lidmaatschap toch niet afwisselen. Dit omvat het afdrukken van logo’s, het uitvoeren van reparaties onder anderen.
 2. Klanten mogen de producten die deel uitmaken van hun lidmaatschap niet doorverkopen of verhuren, omdat deze producten eigendom blijven van de ondernemer.
 3. Klanten gebruiken het artikel(en) van hun lidmaatschap met grote zorg en mogen het artikel(en) van hun lidmaatschap niet gebruiken voor iets anders dan het beoogde gebruik. Klanten mogen bijvoorbeeld niet schilderen, reparaties voorvormen of andere activiteiten die schade kunnen toebrengen aan de artikel(en) van het lidmaatschap.
 4. De ondernemer moet door de klant binnen 48 uur na verlies, diefstal of beschadigd artikel(en) van het lidmaatschap op de hoogte worden gebracht.
 5. De reparatie- of vervangingskosten van een verloren, gestolen of beschadigd artikel worden in het geval van misbruik volledig aan de klant in rekening gebracht met een minimum van € 75,00 inclusief BTW per artikel.
 6. Wanneer artikel(en) niet op tijd worden geretourneerd volgens het lidmaatschap van de klant wordt een te late vergoeding van € 150,00 in rekening gebracht voor elke maand of een deel van een maand, wordt het artikel(en) te laat geretourneerd.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »